ဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ၀န္ၾကီးဌာန ၊ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ မိုဘိုင္းတယ္လီဖုန္း သံုးစြဲသူ မိဘျပည္သူမ်ား အတြက္ ျမန္မာ့ရိုးရာ မဟာသၾကၤန္ ပြဲေတာ္ ကာလ အထူးအစီအစဥ္အျဖစ္ သၾကၤန္ရံုးပိတ္ရက္ မ်ားတြင္ အပိုေငြ ထပ္ေဆာင္း ျဖည့္စြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ျပဳလုပ္ထားပါေၾကာင္း အသိေပး တင္ျပ အပ္ပါသည္။
 
ျမန္မာ့ရိုးရာ မဟာသၾကၤန္ ပြဲေတာ္ကာလ အထူးအစီအစဥ္
၁။      မဟာသၾကၤန္ ရံုးပိတ္ရက္ကာလ  (၁၂.၄.၂၀၁၄) ေန႔မွ  (၂၁.၄.၂၀၁၄)  ေန႔ အတြင္း ၾကိဳတင္ ေငြျဖည့္ေသာ  (GSM / WCDMA / CDMA ) မိုဘိုင္းတယ္လီဖုန္းမ်ား အတြက္ ေငြျဖည့္ကတ္ တန္ဖိုး၏ (၂၀%)  ကို လက္ေဆာင္ (Bonus)  အျဖစ္ ထပ္ေဆာင္းျဖည့္ေပး မည္ ျဖစ္ပါသည္။
၂။      မိုဘိုင္းဖုန္း သံုးစြဲသူအတြက္ ရရွိေသာ (Bonus)  ေငြပမာဏ ကို  Bonus Account တစ္ခု ထပ္မံ ဖြင့္လွစ္ထိန္းသိမ္း ေပးသြားမည္ ျဖစ္ျပီး အဆိုပါ Account ရွိ ေငြမ်ားကို ေနာက္ဆံုး ေငြျဖည့္သည့္ ရက္မွစ၍ ေနာက္ထပ္ (၁၀)ရက္ အတြင္း ျပည္တြင္း Call ေခၚဆိုမွဳ မ်ားအတြက္ သံုးစြဲႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
၃။      ထို႔ေၾကာင့္ ေနာက္အက်ဆံုး  (၂၁.၄.၂၀၁၄) ရက္ေန႔တြင္  ေငြျဖည့္ေသာ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား၏ Bonus Account ရွိ Balance ေငြကို (၃၀.၄.၂၀၁၄) ရက္ေန႔ (၂၄:၀၀) နာရီအထိ သံုးစြဲ ႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး က်န္ရွိေသာ Bonus Account Balance ေငြလက္က်န္ မ်ားသည္ (၁.၅.၂၀၁၄) ရက္ေန႔ တြင္ပိတ္သိမ္း သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း

Source: http://mcit.gov.mm
Reactions:

Post a Comment

 
Top