တစ္ခ်ိန္က ကြန္ရက္ က်ယ္ျပန္႔ စြာ အသံုးျပဳႏိုင္သည္ဟု နာမည္ႀကီးခဲ့သည့္ CDMA 450  မိုဘိုင္းဖုန္း လိုင္းမ်ားႏွင့္CDMA 800 မိုဘိုင္းဖုန္းလိုင္းမ်ားကို ေခတ္မီျခင္း မရွိေတာ့ဟု ယူဆသည့္ အခ်ိန္၌ အျခားေသာ မိုဘုိင္းဖုန္းလိုင္းမ်ားႏွင့္ ေျပာင္းလဲေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


လက္ရွိအခ်ိန္၌ GSM သို႔မဟုတ္ WCDMA မိုဘိုင္းဖုန္းလိုင္းမ်ားႏွင့္ အစားထုိးေျပာင္းလဲ ေပးရန္ စဥ္းစားထားေသာ္လည္း မိုဘိုင္းဖုန္းကြန္ရက္တစ္ခုမွ  အျခားေသာ မိုဘိုင္းဖုန္း ကြန္ရက္တစ္ခုသို႔ ေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳေစရာတြင္ အသံုးျပဳေနသည့္ ဂဏန္း နံပါတ္မ်ား အတိုင္း ျပန္လည္ရရွိေစေရးမွာ အဓိကေဆြးေႏြး ရမည့္ အခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက ဆိုသည္။

မည္သည့္အခ်ိန္၌ ကြန္ရက္ အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ေပးမည္ ကို မသိရေသာ္လည္း ေခတ္မမီေတာ့ဟု ယူဆသည့္အခ်ိန္၌ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးသြားမည္ဟု ၎ကေျပာသည္။ CDMA  မိုဘုိင္းဖုန္းလိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ တာ၀န္ရွိသူက အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း MEC ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အတိအက် မသိ ရွိသည့္အတြက္ ေျပာၾကားႏိုင္ျခင္း မရွိဟု ၎ကဆိုသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းသည္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ GSM ႏွင့္ WCDMA အစရွိသည့္ 3G မိုဘိုင္းကြန္ရက္မ်ားကိုသာ အားစိုက္ တိုးခ်ဲ႕ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး အျခားေသာ မိုဘိုင္းကြန္ရက္၌ အသံုးျပဳေန သည့္ မိုဘိုင္းဖုန္းလိုင္းမ်ားကို ဖ်က္ သိမ္း၍ အဆိုပါကြန္ရက္မ်ားသို႔ ေျပာင္း လဲအသံုးျပဳေစမည္ဟု သတင္းစကား မ်ားလည္း ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

Credit to ==> Internet Journal
 
http://www.patheinit.com
Reactions:

Post a Comment

 
Top