ဆု္အဲမူဏီ.ယုိ၀္ ထီသုိ၀္သယ္ လု္ဟွာေဍလု္ဟွာ အဲဆုိင့္လိုတ္သာဃွ၀္။  
အွ္ေဍဆု္အဲ ထီသုိ၀္မူးခြါ႕သယ္ လု္ဖးသီး ထံင္ေခါဟ္အြာယင္လူးေထာ၀္ အဲဆုိင့္လိုတ္သာ မုက္မုက္လာ.လာ. သုင္းမုက္သာမုက္ဏယ္...။
လု္ဆု္အဲလု္အွ္ဍာ္ဘး ထီသုိ၀္မူးခြါ႕ သယ္သီး
 ဍးဘးလာ.မိက္ အဲေဏ၀္.ဘးလာ. သစၥာ(သုဂ္က်ာ) တ၀္တ၀္ 
ဆု္အဲ လု္အု္ေဟွ၀္အြာဏွ္ 
ယု္မိုက္ခရုိေျမာ၀့ ဆုတံင္ေဖွ္လင့္ဘးကုိ၀္ဟွာ.ေဍေဆ၀္.လ၀့္ 
ကုိ္၀္ဟွာေဍ အွ္ဆံင္းလာ.ဆာ္ဃွ၀္...။
ဟွယ့္စာင္းေကြထံင္ဘးလု္ယု္အွ္ ထီသုိo္မူးခြါ႕သယ္လု္ဖးသီး စာ္ဂုဏ္စာ္တာဘးေဍာဟ္မာလွ္။Reactions:

Post a Comment

 
Top