အန္ဒ႐ုိက္ (Android) ဆုိတာဟာ စမတ္ဖုန္း (Smart Phone) ႏွင့္ သင္ပုန္း (Tablet) အတြက္ လင္းနတ္ (Linux) ကုိ အေျခခံထားတဲ့ စက္လည္ပတ္မႈစနစ္ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းကုိ မုိဘုိင္းဖုန္း ကုိင္ေဆာင္တဲ့သူတုိင္း နားလည္သေဘာေပါက္ၾကပါတယ္။ သုိ႔တုိင္ ဘာျဖစ္လုိ႔ “အန္ဒ႐ုိက္” နာမည္ေပးထားရသလဲ၊ မုိဘုိင္းဖုန္းဟာ ဘာစနစ္န႔ဲ ဘယ္လုိ လုပ္ေဆာင္ေနတာလဲ-ဆုိတာကုိေတာ့ လူတုိင္း စိတ္၀င္စားမႈ နည္းပါးၾကပါတယ္။ 

မိုဘုိင္းဟန္းစက္ တစ္လံုးကုိ ၀ယ္တဲ့အခါ အမ်ားစုက လွပေရးကုိသာ ဦးစားေပး ၀ယ္ယူသံုးစြဲၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျဖစ္သင့္တာက မုိဘုိင္းဟန္းစက္ တစ္လံုး လွပ စြဲမက္ဖြယ္ ႐ုပ္အသြင္အျပင္ ရွိေရးထက္ စက္လည္ပတ္မႈစနစ္ ေကာင္းမြန္ေရးကုိသာ ဦးစားေပး ေရြး၀ယ္သင့္တာ အမွန္ပါ။ ထုိသုိ႔ စက္လည္ပတ္မႈစနစ္ ေကာင္းတယ္၊ မေကာင္းဘူး သိရွိႏုိင္ရန္ စာေရးသူဖက္က ဗဟုသုတအေနနဲ႔ တင္ျပေပးမွာပါ။ တင္ျပတဲ့ေနရာမွာ အင္ဂ်င္နီယာလုိ တိက်ျခင္း၊ ပ႐ုိဂရမ္သမားလုိ ဖုန္းပုိင္းဆုိင္ရာေ၀ါဟာရ မၾကြယ္၀ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အၾကမ္းဖ်င္းမွ်သာ တင္ျပေပးႏုိင္မွာပါ။ အၾကမ္းဖ်င္းဆုိေသာ္ျငား စာေရးသူ ကုိင္တြယ္သံုးစြဲဖူးသမွ် ကြန္ပ်ဴတာ၊ သင္ပုန္းႏွင့္ မုိဘုိင္းဖုန္းတုိ႔ရဲ့ အေတြ႔အၾကံဳကုိလည္း ထည့္သြင္း အေျခခံမွာပါ။

အန္ဒ႐ုိက္ (Android) ဆုိတာ ဘာလဲ
အန္ဒ႐ုိက္ (Android) ဆုိတာ မုုိဘုုိင္ဖုုန္းအတြက္ တီထြင္ထားတဲ့ ေဆာ့ပ္၀ဲလ္တစ္ခုု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဆာ့ပ္၀ဲလ္မွာ မုုိဘုုိင္းဖုုန္း စက္လည္ပတ္မႈ စနစ္၊ ၾကားခံေပါင္းစည္း ေဆာ့ပ္၀ဲလ္၊ အသံုုးခ်ရတဲ့ ခလုုတ္ (သုုိ႔မဟုုတ္) တုုိ႔ထိခလုုတ္တုုိ႔ ပါ၀င္ရပါမယ္။ ကိရိယာတန္ဆာပလာရယ္၊ ယင္းကုုိ အသံုုးခ်ရမယ့္ ေဆာ့ပ္၀ဲလ္ရယ္ကုုိ အန္ဒ႐ုုိက္ပလက္ေဖာင္း လမ္းေၾကာင္းမွာ အသံုုးျပဳႏုုိင္ဖုုိ႔ ဂ်ာဗားပ႐ိုုဂရမ္မင္း (ကြန္ပ်ဴတာ နားလည္တဲ့ ဘာသာစကား) နဲ႔ ေရသားထားၿပီး အက္စ္ဒီေက လုုိ႔ေခၚတဲ့ ေဆာ့ပ္၀ဲလ္ဒီပေလာ့မင့္န္ကစ္ (Software Development Kit) ဆီသုုိ႔ ပုုိ႔ေဆာင္ ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ မုုိဘုုိင္ဖုုန္းသံုုး အေပ်ာ့ထည္ ပစၥည္းတစ္မ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေပ်ာ့ထည္ ပစၥည္းကုုိ မုုိဘုုိင္းဖုုန္းေလာကသံုုး ေ၀ါဟာရအေနနဲ႔ အန္ဒ႐ုုိက္လုုိ႔ ေခၚပါတယ္။အန္ဒ႐ုုိက္ (Android) ရဲ့ သြင္ျပင္လကၡဏာ
၁။ အသံုုးခ် ဖရိမ္ေ၀ါ့က္ကုုိ အစိတ္အပုုိင္းအလုုိက္ အစားထုုိးၿပီး ျပန္လည္ အသံုုးျပဳႏုုိင္ျခင္း။
၂။ ဒါ၀စ္က္-ဗာလ္ၾကြယ္လုုိ႔ ေခၚတဲ့ မမ္မုုိရီအတုု အစားထုုိးနည္းကုုိ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။
၃။ ၀က္ပ္ကစ္-ဘေရာက္စာကုုိ အေျခခံၿပီး ဘေရာက္စာခ်င္း ေပါင္းစပ္ႏုုိင္ျခင္း။
၄။ သရီး-ဒီ (သံုုးဘက္ျမင္) ကုိ အေျခခံ တည္ေဆာက္ထားေသာ္လည္း တူး-ဒီ (ႏွစ္ဘက္ျမင္) ပါ၀ါကုုိသာ စားျခင္း။
၅။ အခ်က္အလက္ (Data) မ်ားကုုိ SQLite ေခၚ အေသးအမႊား ပ႐ုုိပရမ္သုုိေလွာင္႐ုုံမွာ သုုိေလွာင္ႏုုိင္ျခင္း။
၆။ မီဒီယာ (အသံ၊ ဗီဒီယုုိ၊ ႐ုုပ္ပံုု) ရဲ့ ေဖာ္မက္ (Format) ကုုိ အသံုုးမ်ားတဲ့ (MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, PNG, GIF) တုုိ႔ကုုိ စံုုလင္ေအာင္ ထည့္ေပးထားျခင္း။
၇။ ဂ်ီအက္စ္အမ္-မုုိဘုုိင္းဖုုန္း နည္းပညာကုုိ အမွီျပဳထားျခင္း။
၈။ ဘလူးတုု(Bluetooth)၊ အက္ဂ်္ (EDGE) သရီး-ဂ်ီႏွင့္၀ုုိင္ဖုုိင္စနစ္တုိ႔ကုိ ထည့္သြင္းထားျခင္း။
၉။ ကင္မရာ၊ ေျမပံုုစနစ္၊ အိမ္ေျမွာင္စနစ္၊ အရွိန္ေပးစနစ္တုုိ႔ ပါ၀င္ျခင္း။
၁၀။ အိုုင္ဒီအီး (IDE) အပါအ၀င္ ျပင္ပနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ႏုုိင္္တဲ့ အေပါက္မ်ားကုုိ တပ္ဆင္ထားျခင္းတုုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။


အန္ဒ႐ုိက္ (Android) ရဲ့ သမုိင္းေၾကာင္း
အန္ဒ႐ုိက္ (Android) ဆုိတာဟာ ဂူးဂဲလ္နဲ႔ အျခားမိတ္ဖက္ကုမၸဏီတုိ႔က အုိပင္း-ဟန္းစက္-အလီယန္း (Open Handset Alliance) လုိ႔ ေခၚတဲ့ အုိအိတ္ခ်္ေအ (OHA) နာမည္နဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ငန္းတစ္ခုကုိ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး အန္ဒ႐ုိက္ (Android) စက္လည္ပတ္မႈစနစ္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ အဆင့္အဆင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတာပါ။ ဒီစုေပါင္းအဖြဲ႔ဟာ ၂၀၀၇-ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ ၅-ရက္က ဖြဲ႔စည္းခဲ့တာပါ။ ဂူးဂဲလ္ကပဲ ဦးေဆာင္ကမကထ လုပ္ၿပီး အဖြဲ႔၀င္ အင္အား ၃၄ ေယာက္နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခဲ့တယ္။ ေတာင္ကုိရီယားႏုိင္ငံမွာ ႐ုံးခ်ဳပ္ထား အေျခစုိက္ပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႔ထဲမွာ ပါ၀င္တဲ့ ကုမၸဏီမ်ားကေတာ့ ဂူးဂဲလ္ (Google)၊ အိတ္ခ်္တီစီ (HTC)၊ ဆုိနီ (Sony)၊ ဒဲလ္ (Dell)၊ အင္တယ္လ္ (Intel)၊ ေမာ္တုိ႐ုိလာ (Motorola)၊ ကြာလ္ကြမ္ (Qualcomm)၊ တကၠဆပ္ (Texas)၊ ဆမ္ေဆာင္း (Samsung Electronics)၊ အယ္လ္ဂ်ီ (LG Electronics)၊ တီ-မုိဘုိင္း (T-Mobile)၊ စပရင့္ နက္တယ္လ္ (Sprint Nextel)၊ အင္(န္)ဗီဒီယာ (Nvidia) ႏွင့္ ၀င္းေရဗာ (Wind River)တုိ႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

၂၀၀၅ ခုႏွစ္ကတည္းက ဂူးဂဲလ္ကေန ေဆာ့ပ္၀ဲလ္လုပ္ငန္း တုိးတက္ေရးအတြက္ ဆုိၿပီး အန္ဒ႐ုိက္ (Android) ကုိ ထူေထာင္ခဲ့တာပါ။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က်မွ ဟဒ္၀ဲလ္၊ ေဆာ့ပ္၀ဲလ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီေတြကုိ ဖိတ္ေခၚၿပီး ပူေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကျခင္းပါ။ အန္ဒ႐ုိက္ရဲ့ ကုဒ္ကုိေတာ့ ဂူးဂဲလ္ကပဲ အုိပင္းစုိ႔စက္ (Open Sources) ပံုစံနဲ႔ ေဆာ့ပ္၀ဲလ္လိုင္စင္ကုိ အခမဲ့ ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့တယ္။ အန္ဒ႐ုိက္မွာ ေရးသားထားတဲ့ အသံုးခ်ေဆာ့ပ္၀ဲလ္ ေခၚ အပ္ပ္ (Apps) ေတြ မ်ားမွမ်ား။ ဒီအသံုးခ် ေဆာ့ပ္၀ဲလ္ေတြကုိ မုိဘုိင္းဖုန္းမွာေကာ သင္ပုန္းမွာပါ အသံုးျပဳလုိ႔ရတယ္။ ဒီအပ္ပ္ေတြကုိ သာဒ္ပါတီလုိ႔ ေခၚတဲ့ အြန္းလုိင္းစတုိးေတြမွာ အခမဲ့ေကာ၊ ေစ်းခ်ဳိခ်ဳိနဲ႔ေကာ ေဒါင္းလုတ္ ရယူႏုိင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဂူးဂဲလ္ပေလ (Google Play) စတုိးမွာေပါ့။ အန္ဒ႐ုိက္ရဲ့ အပ္ပ္ေတြ ဘယ္ေလာက္မ်ားသလဲဆုိရင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလမွာ အမ်ဳိးအစားေပါင္း ၅-သိန္းအထိ တီထြင္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ အန္ဒ႐ုိက္ စက္လည္ပတ္မႈစနစ္သံုး မုိဘုိင္ဖုန္းေကာ သင္ပုန္းမွာပါ အပ္ပ္ေတြကုိ ေဒါင္းလုတ္ရယူခဲ့တဲ့ အေရအတြက္ဟာ ၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာလ စာရင္းအရ သန္းေပါင္းတစ္ေသာင္း (၁၀-ဘီလ်ံ) ေတာင္ ရွိတယ္ဆုိပဲ။

အုိအိစ္ခ်္ေအအဖြဲ႔ဟာ ေအအုိအက္စ္ပီလုိ႔ အတုိေကာက္ ေခၚဆုိတဲ့ အန္ဒ႐ုိက္-အုိပင္းဆုိ႔စ္-ပ႐ုိဂ်က္ (Android Open Source Porject) ကုိ လုပ္ေဆာင္တယ္။ ဂူးဂဲလ္ကေနပဲ ဦးေဆာင္တာပါ။ အန္ဒ႐ုိက္ စက္လည္ပတ္မႈစနစ္ကုိ ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ရယ္ႏွင့္ အျမဲတန္း အပ္ဒိတ္ (ထပ္ျမွင့္) ေနဖုိ႔ရယ္ ရည္ရြယ္တာပါ။ သုံးစြဲသူေတြအတြက္ အေတြ႔အၾကံဳ တေျဖးေျဖး ရင့္က်က္လာေအာင္ဆုိၿပီး အပ္ပ္ေတြကုိ မၾကာမၾကာ ဗားရွင္း တုိးတုိးၿပီး ေခတ္မီေနေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးထားတယ္။


အန္ဒ႐ုိက္ရဲ့ မူလ စက္လည္ပတ္မႈစနစ္ ဗားရွင္းဟာ အက္စ္စထ႐ုိ (Astro) ျဖစ္တယ္။ အက္စ္စထ႐ုိ (Astro) ကုိ ဂဏန္းနဲ႔ တုိးတုိးၿပီး ထုတ္လုပ္တယ္။ ပထမဦးဆံုး အက္စ္ထ႐ုိ ဗားရွင္းကုိေတာ့ ၁.၅ (၀မ္းပြိဳင့္ဖုိက္) နဲ႔ စတင္တယ္။ ဒီစနစ္မွာ ဘတ္ဂ်္(Bugs) လုိ႔ေခၚတဲ့ ဖုန္းဆက္သြယ္မႈ မေအာင္မျမင္တာေတြ၊ အမွားေတြကုိ ေဖာ္ထုတ္ေပးတဲ့ စနစ္ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳထားတယ္။

ေနာက္ေတာ့ ဂင္ဂ်ာဘရိတ္ ၂. ၃ (Gingerbread 2.3) ဗားရွင္းကုိ ထုတ္တယ္။ ဒီဗားရွင္းမွာ အက္စ္အုိင္ပီ (SIP) ကုိ စမ္းသံုးၾကည့္ျပန္တယ္။ အက္စ္အုိင္ပီ-ဆုိတာက ဖုန္းနဲ႔ ဆက္သြယ္တဲ့အခါမွာ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ႐ုံးက လုိင္းေတြကုိ မမိ မိေအာင္ အခ်က္ျပ ဆက္သြယ္ေပးတယ္။ ၿပီးေတာ့ အင္တာနက္ အေကာင့္ကေနတစ္ဆင့္ ဖုန္းဆက္လုိ႔ရတဲ့ ဗြိဳက္ (VoIP) စနစ္ကုိလည္း စမ္းသံုးထားတယ္။

ေနာက္တစ္ဆင့္တုိးၿပီး ပ်ားသလက္ကြန္ရက္လုိ႔ နာမည္ရတဲ့ ဟြန္းနီကုမ္ (Honeycomb) ကုိ မိတ္ဆက္ေပးတယ္။ ဒီဟြန္းနီကုမ္ ဗားရွင္းကုိေတာ့ မ်ဳိးဆက္ ၃-ခု ဆက္တုိက္ ထုတ္လုပ္တယ္။ ဟြန္းနီကုမ္ ၃.၀၊ ဟြန္းနီကုမ္ ၃.၁၊ ဟြန္းနီကုမ္ ၃.၂ ဆုိတဲ့ ဗားရွင္း ၃-ခုပါ။ ဟြန္းနီကုမ္ စနစ္ကုိ စတင္ မိတ္ဆက္တဲ့အခါမွာ ေမာ္တုိ႐ုိလာကုမၸဏီက ဆုမ္ (Xoom) သင္ပုန္းကုိ ထုတ္လုတ္တဲ့အခ်ိန္နဲ႔ သြားၿပီး တုိက္ဆုိင္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီစနစ္ကုိ ဖုန္းမွာေကာ သင္ပုန္းမွာပါ စၿပီး အသံုးျပဳၾကတယ္။ အခ်ိန္ကား ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလပါ။ ေနာက္သံုးလၾကာ ေမလ ေရာက္တဲ့အခါ ဟြန္းနီကုမ္ ၃.၁ ဗားရွင္းကုိ အဆင့္ျမွင့္ ထပ္ထုတ္ၿပီး၊ ဇူလုိင္လက်ေတာ့ ဟြန္းနီကုမ္ ၃.၂ ဗားရွင္းကုိ ေနာက္ဆံုး အေနနဲ႔ ထုတ္လုပ္ခဲ့ျပန္တယ္။အခုအခါမွာေတာ့ အန္ဒ႐ုိက္သံုး မုိဘိုင္ဖုန္းရဲ့ စက္လည္ပတ္မႈစနစ္ဟာ အုိက္စကရင္း ဆန္းဒ၀စ္ (Ice Cream Sandwich) ဗားရွင္းကုိ ေရာက္လုိ႔ေနပါၿပီ။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၉-ရက္ေန႔မွာ အန္ဒ႐ုိက္အတြက္ ဒီနာမည္နဲ႔ စတင္ မိတ္ဆက္ေပးတာပါ။ ဒီဗားရွင္းကုိ ၄.၀ (ဖုိးပြိဳင့္အုိ) ကေန စတင္တယ္။ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၄-ရက္ေန႔မွာေတာ့ ၄.၀.၁ ကုိ ထပ္ျမွင့္ၿပီး အခုအခါမေတာ့ အုိက္စကရင္း ဆန္းဒ၀စ္ ၄.၀.၄ ဗားရွင္းကုိ ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္တယ္။

အန္ဒ႐ုိက္ (Android) ရဲ့ တုိးတက္မႈ ျဖစ္စဥ္အဆင့္ဆင့္
-၂၀၀၇-ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ ၅-ရက္ေန႔မွာေတာ့ အန္ဒ႐ုိက္ဘီတာ (Android beta) ကုိ စတင္ မိတ္ဆက္ေပးတယ္။

-၂၀၀၈-ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၃-ရက္ေန႔မွာေတာ့ အန္ဒ႐ုိက္ ၁.၀ (Android 1.0) ကုိ ေစ်းကြက္မွာ စတင္ေရာင္းခ်တယ္။ အိတ္စ္တီစီ ကုမၸဏီထုတ္ ဒရင္း(မ္) မုိဘုိင္းဖုန္း (HTC Dream) နဲ႔ စတင္အသံုးျပဳၾကည့္တယ္။

-၂၀၀၉-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၉-ရက္ေန႔မွာေတာ့ အန္ဒ႐ုိက္ ၁.၁ (Android 1.1) ကုိ ထပ္ထုတ္တယ္။ တီ-မုိဘုိင္း (T-mobile) မွာ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳတယ္။

-၂၀၀၉-ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၃၀-ရက္ေန႔မွာေတာ့ အန္ဒ႐ုိက္ကေန ကပ္ကိတ္ (Cupkate 1.5) (ပန္းကန္ျပားမုန္႔) သုိ႔ အမည္ေျပာင္းၿပီး ထပ္ထုတ္လုပ္တယ္။

-၂၀၀၉-ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၅-ရက္ေန႔မွာေတာ့ ဒုိနတ္ ၁.၆ (Donut 1.6) (မုန္႔အမည္နဲ႔) ကုိ ထပ္ထုတ္တယ္။

-၂၀၀၉-ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၆-ရက္ေန႔မွာေတာ့ မူလ အန္ဒ႐ုိက္နာမည္ကုိ ျပန္သံုးၿပီး အန္ဒ႐ုိက္ ၂.၀ (Android 2.0) ကုိ ထပ္ထုတ္တယ္။ မူလနာမည္နဲ႔ဆုိေပမယ့္ တစ္ခ်ဳိ႔က အယ္ကလဲယား (E’clair) လုိ႔လည္း ေခၚဆုိၾကေသးတယ္။ ေနာက္ထပ္ဗားရွင္းတစ္ခု ထပ္ထုတ္ေသးတယ္။ အယ္ကလဲယား ၂.၁ (E’clair 2.1) ပါ။

-၂၀၁၀-ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၀-ရက္ေန႔မွာေတာ့ ေနာက္ထပ္နာမည္တစ္မ်ဳိးနဲ႔ အန္ဒ႐ုိက္ဖုန္းစနစ္ကုိ ထပ္ထုတ္ျပန္တယ္။ နာမည္က ဖ႐ုိယုိ ၂.၂.အိစ္ (Froyo 2.2.x) ပါ။

-၂၀၁၀-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၆-ရက္ေန႔မွာေတာ့ အန္ဒ႐ုိက္စနစ္ ၂.၃ ကုိ ျမွင့္ၿပီး ဂင္ဂ်ာဘရိတ္ (Gingerbreak) (ဂင္ဂ်ာေပါင္မုန္႔) နဲ႔ ေနာက္ထပ္ဗားရွင္း အသစ္တစ္ခုကုိ ထပ္ထုတ္ျပန္တယ္။


-၂၀၁၁-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၂-ရက္ေန႔မွာေတာ့ အန္ဒ႐ုိက္စနစ္ ၃.၀ သုိ႔ ထပ္ျမွင့္ၿပီး ဟြန္းနီကုမ္ (Honeycomb) (ပ်ားသလက္) နာမည္နဲ႔ ထပ္ထုတ္ျပန္တယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ သင္ပုန္း(Tablet) က ထြက္ရွိေနလုိ႔ မုိဘုိင္းဖုန္းမွာသာမကပဲ သင္ပုန္းမွာပါ သံုးၾကည့္တယ္။

-၂၀၁၁-ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၉-ရက္ေန႔မွာေတာ့ အန္ဒ႐ုိက္စနစ္ ၄.၀ ကုိ ေျပာင္းထုတ္ျပန္တယ္။ ဒီတစ္ခါေတာ့ ေနာက္ထပ္ နာမည္တစ္မ်ဳိးနဲ႔ ထပ္မွည့္ျပန္တယ္။ ဒီတစ္ခါလည္း မုန္႔အမ်ဳိးအစား နာမည္ကုိပဲ ေရြးထားတယ္။ ဘာတဲ့ - အုိက္စကရင္း ဆန္းဒ၀စ္ (Ice Cream Sandwich) (ေရခဲမုန္႔ ဆန္း၀စ္) ေပါ့။ ဒီဗာရွင္းကုိေတာ့ ၄.၀ ကေန ၄.၀.၁.၊ ၄.၀.၂၊ ၄.၀.၃. ၄.၀.၄ အထိ ဗားရွင္း ၅-ခု ဆက္တုိက္ ထုတ္လုပ္တယ္။

-ဒီႏွစ္ျဖစ္တဲ့၂၀၁၂-ခုႏွစ္က်ေတာ့ အန္ဒ႐ုိက္စနစ္ ၅.၀ ကုိ ထပ္ထုတ္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကတယ္။ ထပ္ထြက္ျဖစ္ဖုိ႔ မ်ားမွာပါ။ ဒီတစ္ခါ ေရြးမယ့္နာမည္ကုိေတာ့ ဂ်ယ္လီဘိန္း (Jelly Bean) (ဂ်ယ္လီျပား) ျဖစ္ဖုိ႔မ်ားေနတယ္ ဆုိပဲ။ ခန္႔မွန္းထားတာက ၂၀၁၂-ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ရဲ့ ေလးပံုတစ္ပံု (ဧၿပီလ) ေလာက္ ထြက္မယ္တဲ့။ ဒါေပမယ့္ အခု ေမလေတာင္ ကုန္ေတာ့မွာဆုိေတာ့ ႏွစ္၀က္ေလာက္မွ ထြက္ႏုိင္မွာပါလုိ႔ ထပ္ခန္႔မွန္းၾကျပန္တယ္။

အကုိးအကား-
http://en.wikipedia.org/wiki/Android_operating_system
http://developer.android.com/guide/basics/what-is-android.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Android_version_history
Ref & Credit : http://ayechanmon.blogspot.com
Reactions:

Post a Comment

 
Top