ဒီေကာင္းကေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသံုးထားၾကတယ္အတြက္က်ေနာ္ထပ္ျပီးမေျပာျပေတာ့ဘူး DVD and Blu- player software ျဖစ္တယ္ဗ်ာ Video Playback ကိုအထူးျပဳလုပ္ေဆာင္ေပးေနေသာsoftware
ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္တယ္ဗ်ာၾကိုက္တယ္ဆိုရင္ေအာက္မွာေဒါင္းနုိင္တယ္ဗ်ာ။

Welcome to the future of video playback! Corel® WinDVD® Pro 11 is advanced 2D and Blu-ray 3D™ player software that supports Blu-ray 3D™, AVCHD™, DVD playback and all the latest video formats. With over 250 million copies sold, WinDVD is one of the world’s most recognized products. This newest version is stacked with features such as 3D playback technology, 2D to 3D conversion, HD upscaling,
superior sound and more! Plus, WinDVD Pro 11 uniquely includes a
premium online movie search engine (Corel® FlixFinder™) that finds your favorite movies at the lowest price from popular websites. Bring Hollywood home
 with WinDVD Pro 11

Download Here
===

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ
 
 
Reactions:

Post a Comment

 
Top