11
ေရႊစင္မိုး စာေပျဖန္႕ခ်ိေရးမွစီစဥ္ထုတ္ေ၀ေသာ အေျခခံေ၀ါဟာရမ်ား အဂၤလိပ္ (Android Version) သည္ အဂၤလိပ္စာေ၀ါဟာရမ်ား ေလ့လာလိုသူမ်ားအတြက္ သင္ခန္းစာအခန္းေပါင္း 44 ခန္းႏွင့္ ေ၀ါဟာရမ်ား 1,000 ေက်ာ္၊ ေ၀ါဟာရတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ရုပ္ပံုမ်ား၊ ရွင္းလင္းတိက်ေသာ ေ၀ါဟာရအဓိပၸါယ္အသံထြက္မ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္ – ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ေ၀ါဟာရ၏ အဓိပၸါယ္ကိုရွင္းလင္းေပးထားေသာေၾကာင့္ အဂၤလိပ္စာ ေ၀ါဟာရေလ့လာလိုသူမ်ားအတြက္ မ်ားစြာအက်ိဳးရွိမွာေသခ်ာပါတယ္။
10293664_614285988661081_5706961552243335376_o
Download 2
Sharing – Thaw Tar
myanmarmobileapp
Reactions:

Post a Comment

 
Top