သင့္ဖုန္း ေပ်ာက္ဆုံးခဲ့ရင္ ျပန္လည္ရွာေဖြႏုိင္မည့္ နည္းလမ္း

"ပစၥည္းတစ္ခါေပ်ာက္ေရာက္ရင္ ငရဲဆယ္ခါေရာက္တယ္''

ေပ်ာက္သြားတဲ့ မိမိတုိ ့ပစၥည္းဥစၥာအတြက္ ကုိယ္တုိင္လည္း စိတ္ေသာက
ျဖစ္တယ္။

သူတစ္ပါးကုိ လည္း ပူပန္မႈျဖစ္ေစလုိ ့ ငရဲဆယ္ေခါက္ေရာက္တာနဲ ့
အလားသ႑ာန္တူတာကုိ ေရွးလူၾကီးမွာက အထက္ပါအတုိင္းဆုိခဲ့တာပါ။

ကုသျခင္းထက္ေကာင္းတာ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းပါပဲ။

မိတ္ေဆြရဲ ့ဖုန္း မေပ်ာက္ဆုံးေသးခင္ ေအာက္ပါ အစီအစဥ္မ်ားအတုိင္း
ၾကိတင္ေဆာင္ရြက္ထားပါ။

၁။*#06# ကုိ သင့္ဖုန္းမွာႏွိပ္ပါ။

၂။ႏွိပ္ျပီးတဲ့အခါ IMEI number လုိ ့ေခၚတဲ့ ကိန္းဂဏန္း ၁၅ လုံး ေပၚလာလိမ့္မယ္။

၃။အဲဒီ နံပါတ္၁၅လုံးကုိ သင္ႏွစ္သက္ရာေနရာမွာ ေရးမွတ္သိမ္းဆည္းပါ။
သင့္ဖုန္းေပ်ာက္ဆုံးခဲ့ရင္အဲဒီနံပါတ္၁၅လုံးက  ေျခရာခံမွာမုိ ့ပါ။

၄။အကယ္၍ သင့္ဖုန္းေပ်ာက္ဆုံးတာနဲ ့ IMEI  Number ကုိ ေရးျပီး
cop@vsnl.net လိပ္စာအတုိင္း အီးေမးလ္ ပုိ ့ပါ။

၅။ကုိင္ေဆာင္ထားသူက သင့္ရဲ့ဖုန္းနံပါတ္ကုိ လဲလုိက္ပါေစ။
သင့္ဖုန္း(hand set)ဘယ္ေနရာမွာ ရွိေနတာကုိ 
သင္သိရွိႏုိင္ေအာင္ အေၾကာင္းၾကားစာ ပုိ ့ေပးပါတယ္။

စိတ္လြင္ျပင္


"ပစၥည္းတစ္ခါေပ်ာက္ေရာက္ရင္ ငရဲဆယ္ခါေရာက္တယ္''
ေပ်ာက္သြားတဲ့ မိမိတုိ ့ပစၥည္းဥစၥာအတြက္ ကုိယ္တုိင္လည္း စိတ္ေသာက
ျဖစ္တယ္။

သူတစ္ပါးကုိ လည္း ပူပန္မႈျဖစ္ေစလုိ ့ ငရဲဆယ္ေခါက္ေရာက္တာနဲ ့
အလားသ႑ာန္တူတာကုိ ေရွးလူၾကီးမွာက အထက္ပါအတုိင္းဆုိခဲ့တာပါ။
ကုသျခင္းထက္ေကာင္းတာ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းပါပဲ။
မိတ္ေဆြရဲ ့ဖုန္း မေပ်ာက္ဆုံးေသးခင္ ေအာက္ပါ အစီအစဥ္မ်ားအတုိင္း
ၾကိတင္ေဆာင္ရြက္ထားပါ။
၁။*#06# ကုိ သင့္ဖုန္းမွာႏွိပ္ပါ။
၂။ႏွိပ္ျပီးတဲ့အခါ IMEI number လုိ ့ေခၚတဲ့ ကိန္းဂဏန္း ၁၅ လုံး ေပၚလာလိမ့္မယ္။
၃။အဲဒီ နံပါတ္၁၅လုံးကုိ သင္ႏွစ္သက္ရာေနရာမွာ ေရးမွတ္သိမ္းဆည္းပါ။
သင့္ဖုန္းေပ်ာက္ဆုံးခဲ့ရင္အဲဒီနံပါတ္၁၅လုံးက ေျခရာခံမွာမုိ ့ပါ။
၄။အကယ္၍ သင့္ဖုန္းေပ်ာက္ဆုံးတာနဲ ့ IMEI Number ကုိ ေရးျပီး
cop@vsnl.net လိပ္စာအတုိင္း အီးေမးလ္ ပုိ ့ပါ။
၅။ကုိင္ေဆာင္ထားသူက သင့္ရဲ့ဖုန္းနံပါတ္ကုိ လဲလုိက္ပါေစ။
သင့္ဖုန္း(hand set)ဘယ္ေနရာမွာ ရွိေနတာကုိ
သင္သိရွိႏုိင္ေအာင္ အေၾကာင္းၾကားစာ ပုိ ့ေပးပါတယ္။
စိတ္လြင္ျပင္
Reactions:

Post a Comment

 
Top