ကြန္ပ်ဴတာအသံုးျပဳရာတြင္ Anti Virus Software မ်ားအသံုးမျပဳ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အသံုးျပဳ ထားသည့္ Anti Virus Software မ်ား ေကာင္းစြာ အလုပ္မလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း Virus မ်ားပ်ံ႕ႏွံ႔ကူးစက္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ႀကံဳေတြ႔ရပါက CMD မွတစ္ဆင့္ Virus မ်ား ကို ရွင္းလင္းႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ရွင္းလင္းရန္အတြက္ Virus အမည္ကိုသိရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။ ကြန္ပ်ဴတာ အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ သိရွိထားသင့္ၿပီး အက်ိဳးရွိႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း တစ္ဆင့္ျခင္း စီ ျပဳလုပ္သြားရပါမည္။
၁။ Start > Run တြင္ cmd ဟု႐ိုက္၍ OK ေပးရပါမည္။
၂။ ထို႔ေနာက္ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ရွိေနသည့္ Partition မ်ားမွ Virus ဝင္ေရာက္ေနသည့္ အပိုင္းသို႔၀င္ေရာက္ရပါမည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ Partition ၃ ခုရွိသည့္အနက္  D တြင္ Virus ၀င္ေရာက္ေနပါက cmd တြင္ D: ဟုရိုက္၍ Enter ကို ႏွိပ္ေပးရပါမည္။ ထိုအခါ cmd တြင္ Virus ၀င္ေရာက္ေနသည့္ Partition သို႔၀င္ေရာက္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
၃။ ထို႔ေနာက္ attrib -r -h -s(virus name.frile extension) ရုိက္၍ Enter ေပးရပါမည္။ virus name.file extension ဆိုသည္မွာ မိမိစက္ တြင္ ၀င္ေရာက္ေနသည့္ Virus အမည္ႏွင့္ အမ်ိဳးအစားကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။
၄။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ေပးၿပီးပါက c:\windows>- ဟု cmd တြင္ေတြ႔ျမင္ေနရမည္ျဖစ္ၿပီး Virus ကိုရွင္းလင္းရန္အတြက္ del (virus name.frile extension) ဟုရိုက္၍ Enter ေပးရပါမည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ၿပီးပါက ကြန္ပ်ဴတာတြင္၀င္ေရာက္ေသာ Virus ကိုရွင္းလင္းၿပီးျဖစ္ပါသည္။ 
ခ်ယ္ရီေျမ
Reactions:

Post a Comment

 
Top