က်၀္လိက္သိင့္၊  မူးဓံင့္အြာ၊     နာန္သိင္းလး၀င္၊     ထူး၀ါး၊    ဆိင့္ဖါန္၊   ဆုိဒ္ဖါန္ခုိင္း၊
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ဘုံးလာခုဂ္- ဆိင့္ဖါန္ယင့္သာဘးဖုဳံေဍယွင္- ဆုိဒ္ဖါန္ခုိင္း


လု္ဆီ့၀ုဲ- ဆုိဒ္ဖါန္ခုိင္းကေမာ့ေယွာတ္ဏါင္၀ယ္အွ္ခုိ၀္- ထူး၀ါးကု္လု္ဏံင္ဖ၀့္၀င္-နာန္မူးဓံင့္အြာမီ့မင္လု္ခံင့္ယူလု္ယာ့- နာန္မူးဓံင့္အြာနာန္သင့္၀၀္- က်၀္လိက္သိင့္ဘာ.သာခံင္အယ္- နာန္သိင္းလး၀င္ဆု္ဆုိဒ္လင္သင့္မီသးမိင့္-နာန္သိင္းလး၀င္

Reactions:

Post a Comment

 
Top