ဟိုတုန္းေတာ့ သစ္ရႊက္ပံုနဲ႔ဆိုေတာ့ မေကာင္းဘူးထင္ၿပီးေတာ့မသံုးတာ အခုသံုးေတာ့


ေတာ္ေတာ္ လန္းတယ္ဗ်ာ Renew my phone နာမည္ေပးထားတဲ့ အတိုင္းဘဲ


ကိုယ္လည္း မသံုးတဲ့ ေနာက္ကြယ္မွာ Run ေနတဲ့ App ေတြ တကယ္ ပိတ္လို႔ရတယ္ 

Current Version: 2.0 beta 10
Requires Android: 3.1 and up
Category: Tools
v2.0 beta 10 update:
v1.99
Most trivial receivers are no longer scanned in middle-to-high-end devices.
New setup guide for experimental features.
v2.0 beta 3 (beta channel)
Greenify now works on non-root devices! Try out the non-root working mode (w/o automatic hibernation).
v2.0 beta 4 ~ beta 9
“Hibernate Now” shortcut now works in non-root working mode.
Bugfixes.
v2.0 beta 10
Shortcut “Hibernate All” can now be created from main menu in Greenify.
Greatly improved the stability of auto-hibernation service.
Overview:
Never should your phone or tablet become slower and battery hungrier after lots of apps installed. With Greenify, your device can run almost as smoothly and lastingly as it did the first day you had it!
Featured as Lifehacker’s Top 1 Utility in 2013 Best Android Apps (http://goo.gl/1VMwnE), Android Authority’s Top 3 Best Root Apps (http://goo.gl/g0L0qZ).
Greenify help you identify and put the misbehaving apps into hibernation when you are not using them, to stop them from lagging your device and leeching the battery, in an unique way! They can do nothing without explicit launch by you or other apps, while still preserving full functionality when running in foreground, similar to iOS apps!
ROOT is required.
NOTICE: PLS DO NOT REPORT BUG AS REVIEW, since I could not contact you for further details. Please report bugs in the XDA forum (http://goo.gl/urHEa) or G+ community (http://goo.gl/MoszF).
IMPORTANT: Greenifying an app implies that you are aware that all the background functionality (service, periodic task, event receiver, alarm, widget update, push message) of this app will become out of service during the hibernation except when you are using this app.
NEVER greenify alarm clock apps, instant messaging apps unless you don’t rely on them. Please do verify the impact of greenified apps on which you heavily rely.
Compared to other popular tools aimed for the similar purpose, Greenify offers the following advantages:
◆ Unlike the “Freeze” feature in “TitaniumBackup Pro” that totally disable the app, you can still use your app as usual, share content with it. No need to freeze & defrozen it.
◆ Unlike “App Quarantine”, you can launch greenified apps in any way as usual. No more crafted app-launch widgets, no more manual disabling.
◆ Unlike “Autostarts”, you can benefit from almost all of its advantages, without needing to deal with the complexity and risk of obscure app components, and never lose functionality when app is actively running.
◆ Unlike any “XXX Task Killer”, your device will never fall into the cat-mouse-game of stealthy-running and aggressive killing, which unnecessarily consumes more battery juice.
Note: Greenify do need a background persistent “Cleaner” service to put the greenified apps back into hibernation when you are not actively using them. It is designed and implemented in extremely lightweight, with an average RAM footprint at 3M in total, and nearly zero CPU and battery consumption.
In case you cannot install from Play Store: http://oasisfeng.com/Greenify.apk
=== PERMISSIONS ===
INTERNET: Needed by “Raise Your Voice” program to send back only small amount of anonymous statistics data, without privacy information. You can opt-out at any time.
READ SENSITIVE LOG: To analysis the wake up cause of greenified apps.
GET ACCOUNTS & WRITE SYNC SETTINGS: Control the account sync of apps if its sync task is too frequent.
=== FAQ ===
* Why not support Android 2.x?
* It seems that automatic hibernation is not working.
* Some of my greenified apps (e.g. Google Maps) seems not hibernating.
* I want to greenify system apps!
* De-greenified apps still got no push notification!
……
Read here: http://goo.gl/1F5pY
=== Beta Channel ===
See G+ community board: http://goo.gl/MoszF
=== Translation ===
All translations are open for improvement: http://goo.gl/TQAzx
(Please register first: http://goo.gl/ofhed)
=== Donation ===
If you love Greenify and want to donate, please consider the “donation version” http://goo.gl/fpz5l to try out fresh experimental features, such as:
* Greenify system apps
* Allow GCM push for hibernated apps
* Detect “who” woke the hibernated apps
Download via Google Play:
download button Greenify *ROOT: Renew my Phone 2.0 beta 10 on Google Play
Download :
download button Download Greenify *ROOT: Renew my Phone 2.0 beta 10

Credit=http://koye9992.blogspot.com
Reactions:

Post a Comment

 
Top