နယ္ကအသိမိတ္ေဆြတေယာက္ကေတာင္းဆုိထားလုိ႔ က်ေနာ္ YTune ကရင္သီခ်င္းမ်ားဆုထားမိသေလာက္တင္ေပးလုိက္ပါတယ္၊ မသိေသးတဲ့မိတ္ေဆြေတြလဲ သိေစခ်င္တဲ့ဆႏၵနဲ႔ပါ။
အသုံးျပဳပုံကေတာ့ သိျပီးသားလဲျဖစ္မွာပါ မသိေသးရင္ေတာ့ cbox မွာေျပာခဲ့ပါေနာ္ က်ေနာ္ အခ်ိန္ရရင္ထပ္တင္ေပးလုိက္မယ္။

ကုဒ္နံပါတ္က YTune တခုပဲတင္ေပးလုိက္မယ္ က်န္တဲ့ Hellomusic နဲ႔ MyringTune ေတြက်ေတာ့ မေရးျပေတာ့ပါဘူး လုိအပ္မွပဲတင္ေပးလုိက္ပါမယ္....။

၁။ ေအစီ & ဖုိးခြါး                ဆု္အဲဟွင္ Rock                0000004288

၂။ ေအစီ                          ဆု္အဲလင္မိင္                     0000004289

၃။ ေအစီ                          မဲ့ပီပီ                                0000004290

၄။ ေအစီ                          သာဘံင္ဆု္အဲ                    0000004291

၅။ ေအစီ                          ပ၀္ဆု္မးလယ့္                    0000004292

၆။ ေအစီ                          ဏးေသွ္လုိတ္သာ                0000004293

၇။ ေအစီ                         ယု္သုဂ္က်ာ                          0000004294

၈။ ေအစီ                         ယြာဍဳိ၀္ေမံ                           0000004295

၉။ ေအစီ                         အွ္ေကွ္ခြိက္သာ့                     0000004296

၁၀။ ေကထူး                     ရာဲသီ့ဖုီ                               0000004297

၁၁။ ယးဍံင္                       ကုိ၀္.ဟွာေဍအု္ဟွင္.               0000004298

၁၂။ ယီွးယွီး                       မု္အဲကုိ၀္၀ုင္ေဍ                     0000004299

၁၃။ အု္ဍီ                           ဖု၀္သးဏာ                          0000004300

၁၄။ က်၀့္ေပုဟ္                   ဆု္ေကုဆုိဒ္မြာဲဆု္ဖုံင့္ဟွ           0000004301

၁၅။ ဖူးဖူး                           လု္ဍးခံင္ဆု္အဲက်ဳိင္                0000004302

၁၆။ အု္ဍီ                            ေ၀င္.ပြယ္၀ီ.                        0000004303

၁၇။ ယးဍံင္&ယွီးယွီး                ေဟွ၀္ဍးဏု္အု္လု္က်း           0000004304

၁၈။ ဖူးဖူး                             ဖုိင္သာ                             0000004305

၁၉။ က်၀့္ေပုဟ္                     ဟွယ့္ထာင္ဏာင္                 0000004306

၂၀။ ယးဍံင္                           ခြဲါကြင္မူးဏင္                     0000004307

၂၁။ ဆုိဒ္ဖါန္ခုိင္း                   သင့္ခုင္ဆု္အဲ                       0000004308

၂၂။ ဆုိဒ္ဖါန္ခုိင္း                   ကုၚမူးဏင္                          0000004309

၂၃။ ဍးယွီ                           ခြါ့ဏာရာသး                        0000004310

၂၄။ဆုိဒ္ဖါန္ခုိင္း                   သီ့လင္ဖါဆု္အဲ                      0000004311

၂၅။ပု္တာခုိင္း                      ဏင့္အင္းလ၀့္                       0000004312

၂၆။ ဆုိဒ္ဖါန္ခုိင္း                  လု္ဆီ့၀ုဲ                                0000004313

၂၇။ ပု္တာခုိင္း                    လင္ယွး                               0000004314

၂၈။ ဍးယွီ                          ကုင္ကုာင္းဖ၀့္သာသီ့               0000004315

၂၉။ ဆုိဒ္ဖါန္ခုိင္း                 ယင့္သာ၀းဖုံဳေဍယွင္                0000004316

၃၀။ ပု္တာခုိင္း                   လု္ဟွဳင္ခုိင့္ဆု္အဲ                      0000004317

 

အားလုံးအဆင္ေျပႏုိင္ၾကပါေစ...။

Reactions:

Post a Comment

 
Top